Mark Rademaker Fotografie Fotograaf Assen
Mark Rademaker Fotografie
Home
Portfolio
Fotocursus
Contact

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer: Rademaker Fotografie. Opdrachtgever: de klant van Rademaker Fotografie. Overeenkomst: afgesproken werkzaamheden die Rademaker Fotografie voor de opdrachtgever verricht. Na een mondeling/schriftelijke gemaakte afspraak maakt Rademaker Fotografie een offerte of opdrachtbevestiging met daarin de afgesproken werkzaamheden en het honorarium daarvoor. De offertes zijn 2 maanden geldig. Na ondertekening door de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren, het herroepingsrecht en/of maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indien werkzaamheden wijzigen tijdens de uitvoering maakt Rademaker Fotografie een aangepaste opdrachtbevestiging, deze is na ondertekening bindend. De opdrachtgever levert tijdig alle informatie aan die voor het goed verrichten van de werkzaamheden vereist is. Rademaker Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebrek aan gegeven informatie door de opdrachtgever. Rademaker Fotografie mag indien nodig derden inhuren om de werkzaamheden te verrichten. Factureren doet Rademaker Fotografie achteraf. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen te betalen. Nadat de opdrachtgever van Rademaker Fotografie heeft betaald om de foto's te maken, krijgt de opdrachtgever zelf alle rechten over de foto's. Rademaker Fotografie is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto's, die door Rademaker Fotografie zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden. Rademaker Fotografie behoudt het digitale origineel. Elk gebruik, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van fotografisch werk dat niet is overeengekomen met de opdrachtgever, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Rademaker Fotografie. De opdrachtgever vrijwaart Rademaker Fotografie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Indien bij ziekte of ernstig voorval Rademaker Fotografie niet aanwezig kan zijn, wordt zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever besproken welke fotograaf de opdracht overneemt. Rademaker Fotografie heeft het recht een assistent fotograaf/stagiaire mee nemen tenzij anders afgesproken. Hier zijn voor de opdrachtgever geen extra kosten aan verbonden.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Rademaker Fotografie jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Annuleren dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan teworden, Rademaker Fotografie brengt dan geen annuleringskosten in rekening. Indien de opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, zal Rademaker Fotografie de opdracht, indien mogelijk, alsnog uitvoeren. Indien door de opdrachtgever de opdracht zoals vastgelegd in de opdracht- bevestiging wordt onderbroken brengt Rademaker Fotografie de gewerkte uren in rekening. Indien Rademaker Fotografie door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren zoals vastgelegd in de opdracht- bevestiging brengt Rademaker Fotografie dit deel van de opdracht niet in rekening. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/foto's te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. De klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld en opgelost worden. Indien opdrachtgever van oordeel is dat Rademaker Fotografie tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, dan dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen, met daarin opgenomen een redelijke termijn. De aansprakelijkheid van Rademaker Fotografie beperkt zich tot de factuurwaarde van de opdracht. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Rademaker Fotografie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, omzetschade en/of winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op elke overeenkomst tussen Rademaker Fotografie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Laatste update: Januari ( Mark Rademaker - Assen - Drenthe )      Algemene voorwaarden     Disclaimer en Copyright     Wie ben ik     Tips
           Rademaker Graphic design... maar dan net even iets anders.